Klauzula informacyjna zgodnie z RODO - Italtec

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

  Italtec Sp. z o. o.

  44-348 Skrzyszów
  ul. 1go Maja 172A
  KRS: 664902

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 RODO w celu zawarcia przez Państwo
  z ITALTEC sp. z o.o. umowy, a także wykonania ciążących na ITALTEC sp. z o.o. obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć
  i zapobiegania im, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych. Państwa dane osobowe będą także przetwarzane w celach wskazanych poniżej, co jest prawnie uzasadnionym interesem ITALTEC Sp. z o.o., a to:
  prowadzenia działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego usług i sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie handlowej ITALTEC Sp. z o.o. lub usług bądź towarów podmiotów współpracujących
  z ITALTEC Sp. z o.o.;
  utrzymywania kontaktu z Państwem, z wykorzystaniem wszelkich udostępnionych przez Państwa kanałów komunikacji;
  ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności.
  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możecie Państwo cofnąć w dowolnym momencie, w ten sam sposób, w jaki została wyrażona, chyba że taka zgoda nie była niezbędna. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
  Brak udostępnienia ww. danych na rzecz ITALTEC Sp. z o.o. lub odwołanie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zawarcie lub wykonanie umowy z osobą fizyczną. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Administrator może wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 3. Odbiorcy danych

  ITALTEC sp. z o.o. jest uprawniona do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim w celu i w zakresie koniecznym
  do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa umowy.

 4. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

  Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 5. Okres przechowywania danych

  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Państwo z ITALTEC sp. z o.o. umowy,
  w związku z którą Państwa dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń
  z tytułu zawartej przez Państwa umowy. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane
  przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

 6. Prawa jednostki

  ITALTEC Sp. z o.o. zapewnia wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Jeżeli uważacie Państwo, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, macie Państwo prawo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub innego właściwego organu nadzorczego.