Klauzula Rodo dla spółki cywilnej

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

  Adam Kucharczyk

Dariusz Molenda

jako wspólnicy spółki cywilnej pod firmą:

ITALTEC SERWIS S.C. Adam Kucharczyk, Dariusz Molenda
ul. 1 Maja 172 a
44 – 348 Skrzyszów

 1. Cele i podstawy przetwarzania

  Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 RODO w celu zawarcia przez Państwo z ITALTEC SERWIS S.C. Adam Kucharczyk, Dariusz Molenda  umowy, a także wykonania ciążących na ITALTEC SERWIS S.C. Adam Kucharczyk, Dariusz Molenda obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych. Państwa dane osobowe będą także przetwarzane w celach wskazanych poniżej, co jest prawnie uzasadnionym interesem ITALTEC SERWIS S.C. Adam Kucharczyk, Dariusz Molenda, a to:
  prowadzenia działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego usług i sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie handlowej ITALTEC SERWIS S.C. Adam Kucharczyk, Dariusz Molenda lub usług bądź towarów podmiotów współpracujących
  z ITALTEC SERWIS S.C. Adam Kucharczyk, Dariusz Molenda;
  utrzymywania kontaktu z Państwem, z wykorzystaniem wszelkich udostępnionych przez Państwa kanałów komunikacji;
  ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności.
  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możecie Państwo cofnąć w dowolnym momencie, w ten sam sposób, w jaki została wyrażona, chyba że taka zgoda nie była niezbędna. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
  Brak udostępnienia ww. danych na rzecz ITALTEC SERWIS S.C. Adam Kucharczyk, Dariusz Molenda lub odwołanie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zawarcie lub wykonanie umowy z osobą fizyczną. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Administrator może wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.
 2. Odbiorcy danych

  ITALTEC SERWIS S.C. Adam Kucharczyk, Dariusz Molenda jest uprawniona do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa umowy.
 3. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

  Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 4. Okres przechowywania danych

  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Państwo z ITALTEC SERWIS S.C. Adam Kucharczyk, Dariusz Molenda umowy, w związku z którą Państwa dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Państwa umowy. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
 5. Prawa jednostki

  ITALTEC SERWIS S.C. Adam Kucharczyk, Dariusz Molenda zapewnia wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Jeżeli uważacie Państwo, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, macie Państwo prawo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub innego właściwego organu nadzorczego.